Doorzoek gehele website:
 

 Verantwoording wumkes.nl
Werkwijze

De teksten uit Wumkes.nl worden doorgaans ingescand en ge-OCRd door Wybo Palstra. In sommige gevallen wordt daarmee volstaan en wordt het resultaat als een doorzoekbaar PDF-bestand op de site geplaatst. De optische tekenherkenning (OCR) van deze teksten gebeurt machinaal en de redactie kan derhalve niet garanderen dat de weergave geheel foutloos is. De ervaring leert echter dat deze foutenmarge zeer gering is (op teken-niveau minder dan 0,1%), zeker als het gaat om modern drukwerk (van na 1850/60). Doordat het origineel zichtbaar is voor de lezer, verminderen deze 'drukfouten' alleen de doorzoekbaarheid, maar niet de leesbaarheid van de teksten.

De redactie streeft ernaar om op termijn alle hier gepubliceerde titels in een gecorrigeerde versie en opgemaakt volgens een eigen vast stramien te te publiceren. Daartoe worden de PDF-teksten uitgezet bij correctoren (hun namen staan in het veld producent op de boek-pagina's ).

Voor een bibliografische beschrijving wordt verwezen naar de Pica-catalogus van Tresoar. Deze bereikt men door op het signatuur-nummer van de betreffende tekst te klikken.

De redactie spant zich in om voor plaatsing van teksten toestemming te vragen van de rechthebbenden. Soms echter kan niet de verblijfplaats van rechthebbenden of hun erfgenamen worden achterhaald. Meent iemand rechten te kunnen doen gelden op op Wumkes.nl gepubliceerde teksten, dan verzoeken wij hem met ons in contact te treden.

De redactie van Wumkes.nl bestaat uit

  • Wybo Palstra
  • Frank Bosmans (Tresoar, webredactie)
  • Siem van der Woude (Tresoar)
  • Goffe Jensma (Fryske Akademy, voorzitter)
  • Peter van der Meer (Fryske Akademy, secretaris)
  • RenĂ© Kunst (Historisch Centrum Leeuwarden)

 
Vragen, inlichtingen of suggesties?