Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1985-1995Tydskrift foar Fryske Taalkunde (TFT)
1839-2006-De Vrije Fries
1836-1899-(Nieuwe) Friesche Volks-almanak
1829-1835-Friesch jierboeckje
1827-1967-Verslagen en handelingen van het Fries Genootschap (1827-1967; incompleet)
1839-1851Aa, A.J. van derAardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (provincie Friesland)
1991Algra, N.E.Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten
1893Andreae, A.J.Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia
1774Anoniem (Eelco Alta)Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan. Op den Agtsten May 1774. staande te gebeuren, en wel over de Mogelyke en Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Conjunctie
1839Blaupot ten Cate, S.Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland : van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt
Gegevens titel
Auteur
TitelTydskrift foar Fryske Taalkunde (TFT)
Jaar1985-1995
PlaatsLjouwert
Beschrijving

TFT werd in 1985 opgericht door Siebren Dyk, Jarich Hoekstra en Willem Visser. Na vijf jaargangen verliet Siebren Dyk de redactie; hij werd opgevolgd door Durk Veenstra.

De oprichters waren jongere frisisten, destijds alle drie werkzaam bij de Fryske Akademy. Het initiatief voor een nieuw tijdschrift werd uit onvrede geboren. De oprichters waren van mening dat er in de bestaande frisistische tijdschriften te weinig aandacht besteed werd aan wetenschappelijke discussie, terwijl de publicaties naar hun mening te weinig aansloten bij de internationale taalkundige ontwikkelingen. Bovendien was er geen tijdschrift dat zich geheel aan de taalkunde van het Fries wijdde, zodat geïnteresseerden hun taalkundige krenten uit de onderwijskundige, historische, volkskundige, sociaal-wetenschappelijke of literaire pap moesten zien te vissen. Door een actief redactiebeleid hoopten de oprichters met TFT de Friese taalkunde kwalitatief en kwantitatief op een hoger plan te brengen.

Het vernieuwende aan TFT is geweest, dat er, naast artikelen, ook bewust ruimte ingeruimd werd voor andere rubrieken. Zo werd de taalkundige frisistiek kritisch gevolgd door middel van recensies (de rubriek 'Besprek') en was er ruimte voor taalkundige polemiek (de rubriek 'Opmerkingen en diskusje'). En er was de documenterende rubriek 'Op it mêd', waarin publicaties – en niet alleen frisistische – gesignaleerd werden die van belang zijn voor de Friese taalkunde. Het tijdschrift was consequent Friestalig.

TFT verscheen in een frequentie van drie nummers per jaargang. Jaargang 6 had in 1990 moeten verschijnen, maar door een samenloop van omstandigheden bleek de redactie dat jaar niet in staat nummers te publiceren. Het blad heeft tien jaargangen volgemaakt. In een brief aan de abonnees werd tijdgebrek als voornaamste reden genoemd ermee op te houden.

Het Groningse frisistische tijdschrift Us Wurk – in de redactie waarvan de drie oprichters thans zitting hebben – heeft de rubriek 'Op it mêd', die in een behoefte bleek te voorzien, overgenomen. Ook heeft Us Wurk nu een bloeiende rubriek 'Besprek'. Het Tydskrift foar Fryske Taalkunde heeft zo indirect zijn sporen in de frisistiek nagelaten.

Producent
Signatuur
Verwijzingwebsite
 
1 .. 10 / 79  volgende laatste Vragen, inlichtingen of suggesties?