Doorzoek gehele website:
 

JaarAuteurTitel
1925Sytstra, Onno Harmens en Jan Jelles HofNieuwe Friesche spraakkunst
1883Telting, A.De Friesche stadrechten. Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, 1e reeks, no. 5
1907Theissen, J.S.Centraal Gezag en Friesche vrijheid,
1892Veen, S.D. vanAanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst der predikanten in de Hervormde gemeenten van Friesland
1898Winkler, JohanFriesche naamlijst (Onomasticon Frisicum)
1926Wumkes, G.A.Bodders yn de Fryske Striid
1934Wumkes, G.A.Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 2 (1800-1900)
1930Wumkes, G.A.Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 1 (1700-1800)
1943Wumkes, G.A. e.a. (vert.)Bibel, dat is de hiele Hillige Skrift bifetsjende al de Kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint
Gegevens titel
AuteurWumkes, G.A. e.a. (vert.)
TitelBibel, dat is de hiele Hillige Skrift bifetsjende al de Kanonike boeken fen it Alde en Nije Testamint
Jaar1943
PlaatsNBG Amsterdam
BeschrijvingLange tijd werd het religieuze domein in Friesland bijna volledig beheerst door het Latijn en het Nederlands. In de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw hadden Friese schrijvers als Gysbert Japicx , Jan Althuysen en Joost Halbertsma zich weliswaar gewaagd aan vertalingen van gedeelten uit de bijbel (met name de psalmen), maar pas in de twintigste eeuw verscheen een integrale bijbelvertaling. Het project was geëntameerd en stond onder leiding van de predikant/bibliothecaris dr. G.A. Wumkes die door tal van revisoren terzijde werd gestaan (onder wie E.B. Folkertsma). In 1917 werd met de vertaling begonnen. In 1933 kwam vervolgens het Nieuwe Testament van de pers en midden in de oorlog, in 1943, volgde de vertaling van de gehele bijbel.

De digitalisering van deze Friese bijbelvertaling vond plaats binnen het kader van een groter bijbeldigitaliseringsproject, dat in juni 2007 van start is gegaan na een oproep van Nicoline van der Sijs in verschillende media voor hulp van vrijwilligers bij het digitaliseren van de Statenvertaling 1637 (zie ook de ‘Verantwoording’ in het boek zelf).

De redactie van Wumkes.nl heeft de door Van der Sijs c.s. aangeleverde teksten opgemaakt volgens het stramien van de Wumkes-bibel. Het bestand is ontsloten door bladwijzers. Deze verwijzen naar de afzonderlijke delen (OT en NT), boeken en hoofdstukken. In het bestand zijn ook de paginanummers van het oorspronkelijke gedrukte werk opgenomen.

ProducentVan der Sijs c.s./Fryske Akademy/Jensma
Signatuur2954 fr
Verwijzingdocument
 
71 .. 79 / 79  eerste vorige Vragen, inlichtingen of suggesties?