De Vrije Fries

   
Zoek in titel, auteur naar:   
Er kan gesorteerd worden op aflevering, auteur of titel; klik hiervoor op de betreffende kolomkop.

AfleveringPagina'sAuteurTitel
1 (1839)001-063Binkes, F.,Over eene nederzetting of volksplanting der Friesen in Zwitserland, benevens eenige aanmerkingen over den tocht der Friesen naar Rome
1 (1839)064-069Ankringa, J.D.,Jan Bonga, 1580
1 (1839)070-075Telting, A.,Brief van Goslick Colonna, Hopman over eene compagnie Franeker burgers, aan de Magistraat der stad Franeker
1 (1839)076-077Evertsz, U.A. (met naschrift van Hettema),Suffridus Petrus, en niet Suffridus Petri
1 (1839)078-082Buma, W.W.,Aanstelling van Suffridus Petrus tot Historieschrijver van Friesland
1 (1839)083-092, 233-248Posthumus, R.,Eene lijst en korte opheldering van eenige Friesche woorden, spreekwijzen en spreekwoorden
1 (1839)093-163Crane, J.W. de,Herinneringen van Martena-Huis te Franeker
1 (1839)164-187Hettema, M.,Gedachten bij het lezen van het Idioticon Frisicum, of woordenboek van bijzonder in Friesland gebruikelijke woorden en spreekwijzen, door Ev. Wassenbergh
1 (1839)188Posthumus, R.,Proeve van de taal, zoo als dezelve op het eiland Schiermonnikoog gesproken wordt
1 (1839)189-232Crane, J.W. de,Het aloud geslacht Martena, in genealogisch overzigt voorgesteld
1 (1839)249-250Blom, J.G. van,De reedryder
1 (1839)251-256Evertsz, U.A.,Wat kan niet een scheidteeken te weeg brengen!
1 (1839)257-262Deketh, A.,Penningkunde
1 (1839)263-276Hettema, M.,Hoe dae Fresen toe fridom koemen
1 (1839)277-295Crane, J.W. de,Mr. J.W. de Crane aan de lezers van beide zijne verhandelingen: Herinneringen van Martena-Huis en Het aloud geslacht Martena
 
1 .. 15 / 441  volgende laatste